Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 • 11-04-2011

Statut koła

Postanowienia ogólne

§ 1.

Podstawa działalności

Koło Naukowe Controllingu i Rachunkowości Zarządczej, zwane dalej Kołem, działa na podstawie Statutu Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, zwanego dalej Uczelnią oraz na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 wraz z późn. zm.), a także postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

Nazwa

Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Controllingu i Rachunkowości Zarządczej. Przyjętym i akceptowanym skrótem tej nazwy jest KNCiRZ.

§ 3.

Siedziba i teren działalności

Siedzibą Koła jest Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie mieszczący się przy al. Powstańców Warszawy 8 pokój 10C budynek L.

§ 4.

Status organizacyjny

Koło działa przy Zakładzie Finansów i Bankowości Uczelni i jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności.

§ 5.

Możliwość zrzeszania się

Koło może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6.

Emblematy Koła

Koło może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji, zwanego dalej Logo. Znak ten stanowi własność Koła i podlega ochronie. Zostanie ono ustalone na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 7.

Okres działalności

Czas działania Koła jest nieokreślony.

 

Cele i zadania Koła

§ 8.

 Cele i zadania

Celem i zadaniem Koła jest:

·      upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej, systemów rachunku kosztów oraz doradztwa biznesowego w środowisku akademickim i praktyce gospodarczej,

·      współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami,

·      wykonywanie analiz biznesowych na potrzeby przedsiębiorstw i instytucji,

·      promowanie Politechniki Rzeszowskiej , Wydziału Zarządzania oraz Zakładu Finansów i Bankowości,

·      pomoc w organizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu,

·      rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,

·      zdobywanie praktycznych doświadczeń w zakresie doradztwa biznesowego przez członków Koła,

·      organizacja konferencji naukowych z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej,

·      udział w seminariach, szkoleniach i warsztatach,

·      organizowanie szkoleń i warsztatów we współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami

·      prowadzenie badań naukowych związanych z controllingiem i rachunkowością zarządczą,

·      pomoc studentom w odbywaniu praktyk i staży,

·      współpraca z kołami naukowymi Politechniki Rzeszowskiej,

·      współpraca z kołami z innych uczelni w tym zagranicznych,

·      publikacje artykułów w zeszytach naukowych i prasie fachowej,

·      udział w spotkaniach z właścicielami przedsiębiorstw oraz menedżerami

·      działalność charytatywna.

§ 9.

Środki realizacji celów

Cele, o których mowa w §8. realizowane są poprzez:

 • samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami, organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów, zjazdów oraz konferencji naukowych i dydaktycznych itp.
 • wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi organizacjami,
 • organizowanie i udział w obozach naukowych,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,
 • uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz Uczelni,
 • tworzenie Sekcji do wykonywania określonych zadań,
 • rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • tworzenie analiz biznesowych na potrzeby przedsiębiorstw i instytucji,

·         inne formy działalności społecznej, zgodne z założeniami tego Statutu.

§ 10.

Wykonawcy celów statutowych

Realizując swoje statutowe cele Koło opiera się na społecznej pracy swoich członków, jednakże w pewnych przypadkach przy realizacji zadań statutowych Koło może skorzystać ze wsparcia innych organizacji i podmiotów.

Członkowie Koła

§ 11.

Członkowie

Członkowie Koła dzielą się na:

 • Członków Zwyczajnych,
 • Członków Wspierających,
 • Członków Honorowych.

§ 12.

Członkowie Zwyczajni

Do Koła przystąpić mogą studenci Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, niezależnie od formy studiów, którzy popierają cele Koła oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

§ 13.

Nabycie członkostwa

Studentów przyjmuje w poczet członków Koła, Zarząd na pisemny wniosek złożony przez studenta.

§ 14.

Prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych

Członkowie Zwyczajni Koła Naukowego Controllingu i Rachunkowości Zarządczej mają prawo:

 • aktywnie reprezentować Koło
 • wybierać i być wybieranym do władz KNCiRZ
 • zabierać głos na zebraniach oraz zgłaszać wnioski
 • oceniać działalność Zarządu i jego członków
 • korzystać z preferencji w ubieganiu się o uczestnictwo w różnych formach ruchu naukowego (obozy naukowe, praktyki zagraniczne, warsztaty naukowe)
 • realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym statutem.

§ 15.

Członkowie Koła Naukowego Controllingu i Rachunkowości Zarządczej mają obowiązek:

 • wykazywać się pozytywnymi wynikami w nauce,
 • stosować się do postanowień statutu i Władz KNCiRZ,
 • brać czynny udział w pracach Koła,
 • dbać o dobre imię Koła i Uczelni oraz popularyzować ideę Koła.

§ 16. 

 Utrata członkostwa zwyczajnego

Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:

 • złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
 • utraty praw studenckich,
 • wykluczenia z Koła - w drodze uchwały Zarządu z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Koła, Statutem Politechniki Rzeszowskiej,
 • innymi uchwałami władz Koła, narażania dobrego imienia Koła lub długotrwałego nie wywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań.

§ 17.

Członkowie Wspierający i Honorowi

Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Koła.

Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Koła.

Tytuł Członka Wspierającego lub Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu w formie uchwały.

Tytuł Członka Wspierającego lub Honorowego nadawany jest na czas nieokreślony.

§ 18.

Prawa Członka Honorowego i Wspierającego

Członek Wspierający i Członek Honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Koła, może także przysłuchiwać się obradom Walnego Zgromadzenia Członków bez możliwości głosowania.

Władze Koła

§ 19.

Organy Koła

Organami Koła są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Opiekun Naukowy Koła

§ 20.

Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.

Walne Zgromadzenie Członków jest podmiotem w skład którego wchodzą wszyscy Członkowie Zwyczajni.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 • zatwierdzanie kierunków działania Koła określonych przez Zarząd,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarząd,
 • podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa Koła,
 • uchwalanie oraz zmiana Statutu,
 • zatwierdzanie kandydatur do tytułu Członka Honorowego i Wspierającego,
 • podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła.

§ 21.

Organizacja Walnego Zgromadzenia Członków

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a więc wszystkich Członków Zwyczajnych. Podczas głosowania, każdemu członkowi Koła przysługuje jeden głos.

W posiedzeniach plenarnych uczestniczą:

 • Członkowie Zwyczajni,
 • Opiekun Koła,
 • zaproszeni Goście (bez prawa głosu), a w szczególności Członkowie Honorowi i Wspierający.

Na Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma obowiązek stawić się w składzie minimum trzech członków.

Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Koła, z inicjatywy własnej, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku akademickim, jesienią i wiosną, powiadamiając o jego miejscu i terminach na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

 • Prezesowi,
 • grupie dwóch Członków Zarządu,
 • grupie czterech Członków Zwyczajnych.

§ 22.

Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym Koła, kieruje jego bieżącą działalnością i jednocześnie reprezentuje je na zewnątrz.

Do reprezentacji Koła upoważnieni są: Prezes samodzielnie lub 2 członków Zarządu działających łącznie.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • kierowanie i koordynowanie pracą Koła i współpracą z innymi organizacjami,
 • reprezentowanie Koła na Uczelni i poza Nią,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • prowadzenia gospodarki finansowej Koła,
 • przyjmowanie nowych członków Koła,
 • wysuwanie kandydatur na Członków Wspierających i Honorowych,
 • wyrażanie zgody na utworzenie Sekcji,
 • zatwierdzanie nazwy, charakteru i celów Sekcji,
 • potwierdzanie wszystkich oficjalnych pism w imieniu Koła własnoręcznym podpisem

osób upoważnionych.

§ 23.

Zasady podejmowania decyzji przez Zarząd

Zarząd podejmuje decyzje niezastrzeżone dla innych organów Koła. Decyzje, o których mowa zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu.

§ 24.

Skład Zarządu

W skład Zarządu wchodzą:

 • Prezes,
 • Wiceprezes,
 • Sekretarz Koła,
 • Skarbnik Koła,
 • Rzecznik Koła.

§ 25.

Powoływanie członków Zarządu

Prezes wybierany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym na pierwszym w roku akademickim Walnym Zgromadzeniu Członków, które winno się odbyć najpóźniej w miesiąc po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.

Jeżeli żaden z Kandydatów nie otrzyma wymaganego Statutem poparcia, wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

Pozostałych kandydatów na członków Zarządu wskazuje Prezes. Są oni wybierani w głosowaniach odrębnych, poprzez uzyskanie bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym.

W przypadku nie zatwierdzenia kandydata przez Walne Zgromadzenie Członków, Prezes ma prawo wyznaczyć kolejnego kandydata.

§ 26.

Zawieszenie członka Zarządu

Prezes ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu. Decyzja o zawieszeniu podlega zatwierdzeniu w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków. W przypadku nie zatwierdzenia tej decyzji przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków przestaje ona obowiązywać.

Przyczynami zawieszenia w czynnościach członka Zarządu są:

 • długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków członka Koła,
 • prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami Koła,
 • brak aktywnego udziału w pracach Zarządu,
 • działanie na szkodę Koła.

§ 27.

Kadencja Zarządu

Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Kadencja Zarządu kończy się z upływem tygodnia od chwili wyboru nowego Zarządu. Do tego też czasu dotychczasowe Zarząd pełni swoje obowiązki.

§ 28.

Odwołanie Zarządu

Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie Członków może odwołać wszystkich członków Zarządu, niezwłocznie dokonując wyboru nowego Prezesa, który wskaże kandydatów na członków nowego Zarządu.

Kadencja tak wybranego Zarządu kończy się w terminie określonym w § 27.

Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie Członków może odwołać poszczególnych Członków Zarządu, dokonując wyboru nowego członka po uprzednim wskazaniu go przez Prezesa. W razie odwołania członka stosuje się odpowiednio § 26.

§ 29.

Kompetencje Prezesa

Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy:

 • odpowiedzialne kierowanie pracami Koła,
 • reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 • dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła,
 • występowanie w imieniu Koła na wszystkich oficjalnych spotkaniach.

§ 30.

Kompetencje Wiceprezesa

Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesa należy:

 • reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 • zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności,
 • nadzorowanie prac wszystkich Zespołów Zadaniowych.

§ 31.

Kompetencje Sekretarza Koła

Do obowiązków i kompetencji Sekretarza Koła należy:

 • sporządzanie sprawozdań ze wszystkich oficjalnych, nieroboczych spotkań Koła,
 • gromadzenie dokumentacji i sprawozdań z roboczych spotkań Koła, sporządzanych przez Sekretarzy Zebrań,
 • sprawowanie pieczy nad wszelką formalną dokumentacją Koła.

§ 32.

Kompetencje Skarbnika Koła

Do obowiązków i kompetencji Skarbnika Koła należy:

 • rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła,
 • współpraca z kwesturą,
 • kontakt z organem odpowiedzialnym za rozdzielanie środków finansowych dla poszczególnych Kół Naukowych.

§ 33.

Kompetencje Rzecznika Koła

Do obowiązków i kompetencji Rzecznika Koła należy:

 • reklama Koła na Uczelni, w Internecie oraz w środkach masowego przekazu,
 • tworzenie projektów strategii działania Koła,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów Koła z otoczeniem,
 • prowadzenie działalności rzecznika Koła,
 • zapewnianie prawidłowego obiegu informacji pomiędzy członkami Koła,
 • tworzenie solidnego wizerunku Koła.

§ 34.

Sąd Koleżeński

W razie wystąpienia sporu pomiędzy członkami wewnątrz Koła, lub też celem nałożenia kary w związku z naruszeniem zasad obowiązujących w Kole, powołuje się Sąd Koleżeński.

Sąd ten powoływany jest na pierwszym, po wystąpieniu sporu, Walnym Zgromadzeniu Członków przez jego uczestników.

W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech członków cieszących się autorytetem, wybranych bezwzględna większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, które odbywa się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego.

Kadencja Sądu Koleżeńskiego kończy się wraz z wydaniem decyzji w sprawie problemu dla rozwiązania którego Sąd został powołany.

W swoim rozstrzygnięciu Sąd Koleżeński może jednej lub obydwom stronom dać pouczenie bądź zobowiązać do:

 • złożenia przeprosin,
 • zawiesić w prawach członkowskich,
 • odebrać prawa członkowskie.

Treść rozstrzygnięcia Sąd Koleżeński podaje do wiadomości Zarządu oraz stronom zainteresowanym.

Od rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego stronom nie przysługuje odwołanie.

§ 35.

Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu

Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:

 • złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
 • upływu kadencji,
 • utraty członkostwa zwyczajnego,
 • odwołania z pełnionej funkcji członka Zarządu.

W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub zawieszenia członka Zarządu w czynnościach przez Prezesa stosownie do § 27. Prezes wskazuje - po uprzedniej konsultacji z resztą członków Zarząd - następcę, którego kandydaturę zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

§ 36.

Opiekun Koła

Opiekunem Koła jest nauczyciel akademicki Politechniki Rzeszowskiej mgr Łukasz Szydełko.

Opiekun Koła działa jako Organ Doradczy i Wspomagający, reprezentuje On Koło wobec kadry naukowej Politechniki Rzeszowskiej oraz administracji Uczelni.

Opiekun uwiarygodnia decyzje Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem. Opiekun Koła ma prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z prawem głosu tak jak Członek Zwyczajny.

Finanse Koła

§ 37.

Zasady ogólne dotyczące finansów Koła

Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Koła. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Koła ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.

Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są: Prezes i Skarbnik działający łącznie lub jeden z nich działający łącznie z dwoma członkami Zarządu.

Członkowie Zarządu zobowiązani są wydatkować środki finansowe oraz podejmować decyzję dotyczące rozdziału pieniędzy przyznanych przez Uczelnię zgodnie z ustalonym planem. Plan ustala Zarząd na pierwszym spotkaniu. W sprawach środków finansowych, będących innego pochodzenia niż z Uczelni, Koło decyduje autonomicznie stosując regulacje statutowe zgodnie z § 8.

O podziale środków własnych Koła decyduje Zarząd.

§ 38.

Źródła finansowania

Wszelkie potrzeby są finansowane ze środków otrzymanych od Uczelni bądź ze środków własnych Koła.

Źródła środków własnych Koła to:

 • sponsoring, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 • składki członkowskie – wysokość składek ustalana jest na pierwszym Walnym Zebraniu w każdego roku akademickiego. Zobowiązani do uiszczania składek członkowskich są wszyscy członkowie Koła z wyłączeniem członków kandydatów.

Przepisy końcowe

§ 39.

Uprawomocnienie się Statutu

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Członków oraz zatwierdzenia go przez odpowiednie władze uczelni.

§ 40.

Zmiany w Statucie

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 41.

Rozwiązanie Koła

Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze:

 • uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania,
 • decyzji Rektora podjętej na wniosek opiekuna naukowego lub samorządu studenckiego, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni,
 • wykreślenia z rejestru gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych  z rejestrem Kół,
 • decyzji Rektora na skutek działalności Koła niezgodnej z celem określonym w statucie założycielskim,
 • uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej, na wniosek Rektora, jeżeli w działalności Koła rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy prawne, statut Politechniki Rzeszowskiej lub statut założycielski.